wiekka_1.jpg

          Stowarzyszenie Wielka19 podjęło jednogłośnie decyzję, że w roku 2021 zaprasza na pobyt rezydencjonalny do Poznania szefowe (kuratorki i art-menegerki) nieistniejacej już Galerii „U” w Mińsku. Są to Valentina Kiselyeva i Anna Chistoserdova.

Obie Panie zajmowały się promocją białoruskiej sztuki najnowszej przez ostatnie 17 lat, a Galeria „U”, zamknięta ostatnio przez władze, była najważniejszym adresem na Białorusi, jeśli chodzi o prezentację i promocję współczesnej sztuki.

           W 2022 roku Stowarzyszenie Wielka19, korzystając z wiedzy i doświadczenia obu kuratorek, a także przy wsparciu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Galerii Miejskiej Arsenał, zamierza zorganizować w naszym mieście wystawę sztuki białoruskiej.

          W związku z powyższym, konkurs i nabór nowych rezydentów zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, o czym poinformujemy niezwłocznie na naszych stronach internetowych.

Stowarzyszenie Wielka 19

Stowarzyszenie Wielka 19 powstało w grudniu 2018 roku
Skład Zarządu:

Stefan Ficner - przedstawiciel
Joanna Ficner
Rafał Górczyński

Pierwsze stypendium już w 2020

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
I
 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Wielka 19” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenie jest Poznań.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,                 nieposiadającym osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
6. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy ustawy z 7 kwietnia
    1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 
II
 
1.  Cele Stowarzyszenia to:
 
   a) wsparcie dla uzdolnionych artystów sztuk wizualnych, aktywnych twórczo, z terenu
       dawnych republik radzieckich (np. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii itp.)
   b) dokumentowanie i popularyzacja prac ww. artystów.
​2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
   a) sfinansowanie pobytów stypendialnych (rezydencji artystycznych) w Poznaniu,
   b) Stowarzyszenie zapewnia: mieszkanie, pomoc finansową, dostęp do warsztatu, zwrot
       kosztów podróży oraz ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu stypendialnego,
   c) artystów-rezydentów wybiera jury obradujące w Poznaniu (regulamin konkursu
       określa osobny dokument),
   d) założenie strony internetowej o działalności Stowarzyszenia i popularyzujące
       dorobek artystów-rezydentów,
   e) wsparcie finansowe dla rezydentów realizowane jest ze środków finansowych
       Stowarzyszenia,
    f) Stowarzyszenie realizując swoje cele programowe może współpracować z wszelkimi
       krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami rządowymi,
       samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
   g) Stowarzyszenia będzie istnieć do wyczerpania środków na koncie.
   h) Stowarzyszenie jest niezależne politycznie i wyznaniowo.
 
III
1.  Władzami Stowarzyszenia są:
 
   a) Walne zebranie członków,
   b) Przedstawiciel
 
2.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią
     wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 
3.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
 
   a) Wybór i odwoływanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
   b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
   c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
4.  Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:
   a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
   b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków​
   c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
​​   d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi
        przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania
        członków.
 
IV
 
1.  Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo                                                polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw                                          publicznych, która złoży Przedstawicielowi pisemną deklarację o przystąpieniu do                                              Stowarzyszenia oraz akceptacji jego regulaminu. Uchwałę o nadaniu członkostwa 
   podejmuje Walne Zebranie Członków.
2.  Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
 
   a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
   b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
   c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
V
 
1.  Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność z darowizn, dotacji,
   spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
 
2.  Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z
    obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz decyzjami
    Walnego Zgromadzenia Członków.
3.  Stowarzyszenie nie może:
 
   a) prowadzić działalności gospodarczej,
   b) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
wiekka_2.jpg
 

STYPENDIA

STOWARZYSZENIA WIELKA 19

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 1. Organizatorem konkursu stypendialnego jest Stowarzyszenie Wielka 19.

   

 2. Stowarzyszenie pokrywa koszty pobytu (1 -2 miesiące, zależnie od projektu realizowanego przez stypendystę). Na stypendium fundowane składają się: zwrot kosztów podróży (po uprzednim ustaleniu ze Stowarzyszeniem jej najtańszej wersji i przedstawieniu biletów), mieszkanie, dostęp do warsztatu (pracownie i warsztaty Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) oraz 3500 zł brutto na utrzymanie miesięcznie a także ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Polsce.

   

 3. Stypendium przyznawane jest w kwocie brutto. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Stowarzyszenie Wielka 19 jest zobowiązane do poboru zaliczki na podatek dochodowy.

   

 4. Stałym miejscem pobytu stypendystów jest Poznań (RP)

   

 5. Do konkursu zaproszeni są twórcy sztuk wizualnych z terenu dawnych republik radzieckich (Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, i in.) aktywni twórczo, chcący zrealizować w czasie trwania stypendium własny, oryginalny projekt twórczy. Wiek starającego się o stypendium nie powinien przekraczać 40 lat.

   

 6. Termin składania wniosków upływa 31.12.2019

   

 7. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie dokumentów na podany niżej adres siedziby stowarzyszenia:

  a) jednego egzemplarza wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej, podpisanego przez wnioskodawcę (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

  b) Portfolio w formie papierowej, na płycie CD/DVD lub na pendrive, zawierające dokumentację dotychczasowych dokonań artysty, a także zasadniczą ideę projektu do zrealizowania w Poznaniu.

   

 8. Adres, na który należy przesłać zgłoszenie:

  Siedziba Stowarzyszenia Wielka 19

  ul. Jana Ostroroga 2 m.2

  60-349 Poznań

  Polska

 9. Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail:  wwwielka19@gmail.com

   

 10. Przysłane wnioski oceniane będą przez 7-osobowe jury konkursowe, składające się z członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych przez nich artystów i kuratorów.

   

 11. O wynikach konkursu uczestnicy będą powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki konkursu zamieszczane będą również na stronach Stowarzyszenia Wielka 19

   

 12. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji swojego projektu, na zakończenie pobytu stypendialnego. 

 

 

 

Załączniki do regulaminu :

Zgłoszenia prosimy przesyłać w języku polskim lub angielskim.

 
 

STYPENDYŚCI

2020

Lada Nakoneczna 

Yauheni Hlushan

Kontakt Wielka 19

Ostroroga 2/2
60-349 Poznań
Polska

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!