top of page
wiekka_1.jpg

Aktualności:

Nasze Stowarzyszenie gości obecnie dwoje wybitnych malarzy z Kijowa, są to Vlada Ralko i Volodymyr Budnikov. Ich pobyt rezydencjonalny w Poznaniu zaczął się 5 kwietnia i ( na razie) zakładamy, że potrwa miesiąc, ale nie wykluczamy przedłużenia  go. Korzystając z bezpiecznego miejsca do pracy nasi rezydenci zyskują namiastkę normalności, z drugiej strony jednak, bardzo niepokoją się o archiwa i dorobek twórczy pozostawiony w Kijowie, w którym nie byli od wybuchu wojny w Ukrainie.

Tak więc długość pobytu naszych rezydentów w Poznaniu pozostaje sprawą otwartą.

2023

Od początku 2023 roku nasze Stowarzyszenie gości stypendystki z Kijowa:

Alinę Yakubenko, artystkę i kuratorkę (miesięczny pobyt w styczniu) i

Katerynę Badianovą z córeczką Martą, historyczkę sztuki, artystkę, która w swoich badaniach koncentruje się na muzealnictwie, teorii sztuki i edukacji (pobyt od początku stycznia do końca marca). Kateryna spędza czas przede wszystkim w poznańskich bibliotekach, zbierając materiały do pracy o polskim socrealizmie.

 

 

Bardzo gorąco dziękujemy Pauli Canne Witteveen i ponownie Joopowi Witteveen za wpłaty na rzecz naszego Stowarzyszenia, a także, nieustająco, Eline Hoekstra za ustanowienie miesięcznej, stałej donacji na ten sam cel.

2022

Grono stypendystów powiększyło się o dwie osoby z Białorusi: Valeninę Kisielovą i Annę Chistoserdovą. Obie są kuratorkami rozwiązanej przez władze Galerii „Y” w Mińsku, która była jedyną tego typu placówką w Białorusi, otwartą na najnowszą sztukę, na eksperymenty, utrzymującą rozległe międzynarodowe kontakty. Protesty społeczne i ich następstwa: przejęcie lub likwidacja względnie wolnych instytucji kultury - wiązały się nie tylko z utratą miejsc pracy, ale z zagrożeniem aresztem dla osób w nich zatrudnionych.

Valentina i Anna zmuszone były do opuszczenia kraju. Ich rezydencja w Poznaniu objęła objęła dwa miesięczne pobyty: od 10 czerwca do 10 lipca 2021 i od 3 listopada do 3 grudnia 2021 roku.

Obecnie obie mieszkają w Berlinie, gdzie otrzymały stypendium Senatu berlińskiego.

 

 

Miesięczną rezydencję artystyczną w Poznaniu (w terminie od 1 października do 31 października) odbywa Maria Plyatsko zajmująca się grafiką artystyczną, zatrudniona w Lwowskiej Akademii Druku. Maria jest naszą „emisariuszką”, zapewniającą nam łączność ze środowiskiem artystów z Zachodniej Ukrainy.

Bank Millennium PL11 1160 2202 0000 0003 6754 4761   SWIFT  BIGBPLPW

Wybuch wojny w Ukrainie zmienił plany Stowarzyszenia Wielka19.

Przygotowywaną na październik 2022 roku monumentalną wystawę sztuki białoruskiej „By Love”, czekają duże zmiany, a termin jej otwarcia przesunie się na przyszły rok. Mieszkające obecnie w Berlinie kuratorki: Anna Chistoserdova i Valentina Kiselyova (przy udziale Antoniny Sebur i Ramana Tratsiuka) opracowują nowy program wystawy, zmieniając jej myśl przewodnią i poszerzając grono artystów o twórców ukraińskich.

                                             *                       *                        *

Na razie zawiesiliśmy program stypendialny, ponieważ pragniemy, aby nasza pomoc mogła trafić do większej liczby osób. W związku z tym, wysłaliśmy 6000 zł (w przeliczeniu na dolary) do Marii Plyatsko ze Lwowa. Maria była stypendystką Gaude Polonia z rezydencją w Poznaniu, uprawia grafikę artystyczną i ceramikę, a miejscem jej regularnego zatrudnienia jest lwowska Akademia Druku. We Lwowie opiekuje się uchodźcami.

Wiemy, że przekazane jej pieniądze zostaną sensownie wydane.

 

Postanowiliśmy też przekazać darowiznę w wysokości 10.000 zł na rzecz Fundacji NOWA przy Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uniwersytet przyjął kilkudziesięciu studentów z Ukrainy, podejmując się ich pełnego utrzymania. Jednak środki Uczelni są ograniczone, a brak materialnego wsparcia ze strony centralnego budżetu, nie ułatwia tego zadania.

 

O planach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco.

 

!!! Przesłaliśmy kolejną transzę wsparcia dla ukraińskich artystów, w wysokości 5000 zł, na ręce Marii Plyatsko.

 

Szczególne podziękowania  należą się Eline Hoekstra i Joop Witteveen z Rotterdamu za finansowe wspieranie Stowarzyszenia Wielka19.

Dziękujemy Pani Hannie Muzalewskiej za darowiznę na rzecz naszego Stowarzyszenia, w celu wsparcia ukraińskich artystów.

 

Serdeczne podziękowania dla Monique Knuver i Ramona Verwijsta za hojną wpłatę na konto naszego Stowarzyszenia.
 

 

Stowarzyszenie Wielka 19

Stowarzyszenie Wielka 19 powstało w grudniu 2018 roku
Skład Zarządu:

Stefan Ficner - przedstawiciel
Joanna Ficner
Rafał Górczyński

Pierwsze stypendium już w 2020

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
I
 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Wielka 19” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenie jest Poznań.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,                 nieposiadającym osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
6. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy ustawy z 7 kwietnia
    1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 
II
 
1.  Cele Stowarzyszenia to:
 
   a) wsparcie dla uzdolnionych artystów sztuk wizualnych, aktywnych twórczo, z terenu
       dawnych republik radzieckich (np. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii itp.)
   b) dokumentowanie i popularyzacja prac ww. artystów.
​2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
   a) sfinansowanie pobytów stypendialnych (rezydencji artystycznych) w Poznaniu,
   b) Stowarzyszenie zapewnia: mieszkanie, pomoc finansową, dostęp do warsztatu, zwrot
       kosztów podróży oraz ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu stypendialnego,
   c) artystów-rezydentów wybiera jury obradujące w Poznaniu (regulamin konkursu
       określa osobny dokument),
   d) założenie strony internetowej o działalności Stowarzyszenia i popularyzujące
       dorobek artystów-rezydentów,
   e) wsparcie finansowe dla rezydentów realizowane jest ze środków finansowych
       Stowarzyszenia,
    f) Stowarzyszenie realizując swoje cele programowe może współpracować z wszelkimi
       krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami rządowymi,
       samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
   g) Stowarzyszenia będzie istnieć do wyczerpania środków na koncie.
   h) Stowarzyszenie jest niezależne politycznie i wyznaniowo.
 
III
1.  Władzami Stowarzyszenia są:
 
   a) Walne zebranie członków,
   b) Przedstawiciel
 
2.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią
     wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 
3.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
 
   a) Wybór i odwoływanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
   b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
   c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
4.  Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:
   a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
   b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków​
   c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
​​   d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi
        przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania
        członków.
 
IV
 
1.  Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo                                                polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw                                          publicznych, która złoży Przedstawicielowi pisemną deklarację o przystąpieniu do                                              Stowarzyszenia oraz akceptacji jego regulaminu. Uchwałę o nadaniu członkostwa 
   podejmuje Walne Zebranie Członków.
2.  Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
 
   a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
   b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
   c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
V
 
1.  Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność z darowizn, dotacji,
   spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
 
2.  Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z
    obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz decyzjami
    Walnego Zgromadzenia Członków.
3.  Stowarzyszenie nie może:
 
   a) prowadzić działalności gospodarczej,
   b) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
wiekka_2.jpg
Home: Homepage_about

STYPENDIA

STOWARZYSZENIA WIELKA 19

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 1. Organizatorem konkursu stypendialnego jest Stowarzyszenie Wielka 19.

   

 2. Stowarzyszenie pokrywa koszty pobytu (1 -2 miesiące, zależnie od projektu realizowanego przez stypendystę). Na stypendium fundowane składają się: zwrot kosztów podróży (po uprzednim ustaleniu ze Stowarzyszeniem jej najtańszej wersji i przedstawieniu biletów), mieszkanie, dostęp do warsztatu (pracownie i warsztaty Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu) oraz 3500 zł brutto na utrzymanie miesięcznie a także ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Polsce.

   

 3. Stypendium przyznawane jest w kwocie brutto. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Stowarzyszenie Wielka 19 jest zobowiązane do poboru zaliczki na podatek dochodowy.

   

 4. Stałym miejscem pobytu stypendystów jest Poznań (RP)

   

 5. Do konkursu zaproszeni są twórcy sztuk wizualnych z terenu dawnych republik radzieckich (Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, i in.) aktywni twórczo, chcący zrealizować w czasie trwania stypendium własny, oryginalny projekt twórczy. Wiek starającego się o stypendium nie powinien przekraczać 40 lat.

   

 6. Termin składania wniosków upływa 31.12.2019

   

 7. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie dokumentów na podany niżej adres siedziby stowarzyszenia:

  a) jednego egzemplarza wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej, podpisanego przez wnioskodawcę (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

  b) Portfolio w formie papierowej, na płycie CD/DVD lub na pendrive, zawierające dokumentację dotychczasowych dokonań artysty, a także zasadniczą ideę projektu do zrealizowania w Poznaniu.

   

 8. Adres, na który należy przesłać zgłoszenie:

  Siedziba Stowarzyszenia Wielka 19

  ul. Jana Ostroroga 2 m.2

  60-349 Poznań

  Polska

 9. Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail:  wwwielka19@gmail.com

   

 10. Przysłane wnioski oceniane będą przez 7-osobowe jury konkursowe, składające się z członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych przez nich artystów i kuratorów.

   

 11. O wynikach konkursu uczestnicy będą powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki konkursu zamieszczane będą również na stronach Stowarzyszenia Wielka 19

   

 12. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji swojego projektu, na zakończenie pobytu stypendialnego. 

 

 

 

Załączniki do regulaminu :

Zgłoszenia prosimy przesyłać w języku polskim lub angielskim.

Home: Service
Home: Quote

STYPENDYŚCI

2020

Lada Nakoneczna 

Yauheni Hlushan

Kontakt Wielka 19

Ostroroga 2/2
60-349 Poznań
Polska

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Home: Contact
bottom of page