top of page
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

I
 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Wielka 19” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenie jest Poznań.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
6. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy ustawy z 7 kwietnia 
    1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
 
II
 
1.  Cele Stowarzyszenia to:
 
   a) wsparcie dla uzdolnionych artystów sztuk wizualnych, aktywnych twórczo, z terenu
       dawnych republik radzieckich (np. Ukrainy, Białorusi, Mołdawii itp.)
   b) dokumentowanie i popularyzacja prac ww. artystów.

​2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   a) sfinansowanie pobytów stypendialnych (rezydencji artystycznych) w Poznaniu,
   b) Stowarzyszenie zapewnia: mieszkanie, pomoc finansową, dostęp do warsztatu, zwrot
       kosztów podróży oraz ubezpieczenie zdrowotne podczas pobytu stypendialnego,
   c) artystów-rezydentów wybiera jury obradujące w Poznaniu (regulamin konkursu
       określa osobny dokument),
   d) założenie strony internetowej o działalności Stowarzyszenia i popularyzujące
       dorobek artystów-rezydentów,
   e) wsparcie finansowe dla rezydentów realizowane jest ze środków finansowych
       Stowarzyszenia,
    f) Stowarzyszenie realizując swoje cele programowe może współpracować z wszelkimi
       krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami rządowymi,
       samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
   g) Stowarzyszenia będzie istnieć do wyczerpania środków na koncie.
   h) Stowarzyszenie jest niezależne politycznie i wyznaniowo.

 
III

1.  Władzami Stowarzyszenia są:
 
   a) Walne zebranie członków,
   b) Przedstawiciel
 
2.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią
     wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 
3.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
 
   a) Wybór i odwoływanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
   b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
   c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

4.  Do kompetencji i obowiązków Przedstawiciela należy:

   a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków​
   c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
​​   d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi
        przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania
        członków.
 
IV
 
1.  Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo                                                polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw                                          publicznych, która złoży Przedstawicielowi pisemną deklarację o przystąpieniu do                                              Stowarzyszenia oraz akceptacji jego regulaminu. Uchwałę o nadaniu członkostwa 
   podejmuje Walne Zebranie Członków.

2.  Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
 
   a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
   b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
   c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

V
 
1.  Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność z darowizn, dotacji,
   spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
 
2.  Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z
    obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz decyzjami
    Walnego Zgromadzenia Członków.
bottom of page